Case study

posted on 07 Oct 2009 17:54 by tnk2009

กรณีศึกษาไอทีกับงานซ่อมบำรุงที่โรงพยาบาลศิริราช

สรุปปัญหาของงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล ศิริราช ก่อนที่จะนำระบบไอทีมาใช้งานและวิเคราะห์ไอทีกับงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาลศิริราช ตามหัวข้อดังนี้

1 . เครือข่ายคอมพิวเตอร์ - มีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาช่วยโดยเมื่อก่อนในการแจ้งซ่อมของหน่วยงานต่างๆจะต้องส่งใบแจ้งซ่อมไปยังหน่วยซ่อมบำรุงแล้วทางหน่วยจึงออกมาซ่อมแล้วค่อยลงบันทึกรายละเอียดและปัญหา แต่ในปัจจุบันมีการใช้ระบบเครือข่ายเข้ามาช่วยในการแจ้งซ่อมซึ่งสะดวกและรวดเร็ว

2 . อินเทอร์เน็ต - มี เพราะระบบที่ใช้อยู่มีการทำงานแบบ Web-Based ซึ่งสามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้

3 . พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - มี เนื่องจากได้มีการเชื่อมต่อกับคู่ค้าที่ได้มีการซึ้ออุปกรณ์บางอย่างที่ต้องให้เขาเข้ามาดำเนินการซ่อมเองและมีการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านทางระบบ

 4 . ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม - มี เพราะมีการเบิกจ่ายและตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างที่มีการเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา

5 . ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - มี เนื่องจากระบบที่ใช้อยู่สามารถทำให้ผู้บริหารเห็นข้อมูลต่างๆรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด

6 . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ - มี เพราะเราสามารถรู้ว่ามีปัญหากับอุปกรณ์ใดบ้างและแต่ละปัญหามีความสำคัญมากน้อยเพียงใดควรจะทำการแก้ไขปัญหาใดก่อนหรือหลัง

7 . ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง - มี เพราะระบบที่ใช้อยู่มีการสรุปผลจากทุกฝ่ายเพื่อช่วยในการวางแผนทางด้านการตั้งงบประมาณแต่ละปี

8 . ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -ไม่มี ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรมีโดยเฉพาะการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆในสต็อกอาจจะทำเป็นระบบ คล้ายๆการบอกเส้นทางแต่เป็นการบอกตำแหน่งของอุปกรณ์แทนซึ่งจะทำให้สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาได้

9 . ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ - มี เพราะมีการเปลี่ยนการทำงานที่ล่าช้าหรือมีความยุ่งยากให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

10 . ระบบการวางแผนทรัพยากรในงานอุตสาหกรรม -ไม่มี เพราะยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆที่อาจจะมีความยุ่งยากหรือซับซ้อนรวมทั้งปัญหาทางด้านบุคลากรที่ยังไม่มีความชำนาญ

11 . ระบบสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม -มี เพราะในการทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหลายๆประเภทเข้ามาช่วย

12 . ระบบสำนักงานอัตโนมัติ -มี เพราะมีการแจ้งซ่อมอุปกรณ์โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ

การใช้ประโยชน์จาก RFID ในห่วงโซ่อุปทานของยา

1. สาเหตุที่นำระบบ RFID มาใช้

เพราะมีปัญหาในอุตสาหกรรมยา ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับยาล้นสต๊อกและยาที่เก็บจนหมดอายุ รวมไปถึงการป้องกันการปลอมแปลงและช่วยบริหารสต๊อกยาอีกด้วย โดยระบบ RFID นี้จะอำนวยความสะดวกสบายและเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูลและประวัติของยาที่ผลิตและจำหน่าย เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพในการใช้ยาให้มีความปลอดภัย

2. ข้อดี-ข้อเสียของการนำ RFID มาใช้

 ข้อดี

- ทำให้เห็นของในสต๊อกได้ทั้งหมด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยระบบนี้สามารถตรวจจับยาได้ทุกภาชนะบรรจุไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนของโซ่อุปทานก็ตาม ทำให้ง่ายและเร็วต่อการจัดการในการตรวจสอบและขนส่ง

- สามารถควบคุมการสูญหายและปกป้องชื่อเสียงของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ คือสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปและจำนวนของสินค้าได้ทุกจุดในโซ่อุปทาน

- ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ยา การเรียกยาคืน และข้อกำหนดต่างๆ โดยระบบ RFID นี้สามารถตรวจสอบยาปลอมรวมทั้งล็อตของยาและวันหมดอายุ ซึ่งมีประโยชน์ในการบริหารการหมดอายุของยา และช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้าที่ต้องการเรียกกลับคืนได้เป็นอย่างดี

ข้อเสีย

- มีราคาแพงอาจไม่คุ้มทุนถ้าหากว่าธุรกิจมีขนาดไม่ใหญ่

- การดูแลระบบอาจเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ

- เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนในการทำธุรกิจ

 

3.RFID สามารถนำไปใช้ในงานอื่นๆได้อีก

นำไปใช้ในห้องสมุด RFID at Library ขณะนี้ได้มีห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของไทยได้ลองนำเทคโนโลยี RFID มาใช้นำร่องกับระบบห้องสมุด เพียงติดชิพอาร์เอฟไอดีไว้ที่หนังสือในห้องสมุด แล้วใส่ข้อมูลต่างๆ ของหนังสือเล่มนั้นๆ ไว้ในชิพ อย่างเช่น ข้อมูลชื่อหนังสือ ประเภทหนังสือ ชั้นที่เก็บหนังสือ และติดเครื่องอ่านไว้ตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการนำเอา RFID มาใช้กับระบบห้องสมุดนี้ โดย RFID จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลและผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น การยืมหรือคืนหนังสือ ที่สามารถทำได้ในคราวเดียว ไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่มแบบทีละเล่ม หรือไม่ต้องมานั่งยิงบาร์โค้ดไปทีละเล่ม เมื่อผู้ใช้บริการเดินผ่านเครื่องอ่าน เครื่องจะรับส่งสัญญาณวิทยุกับตัวชิพที่ติดในหนังสือ เพิ่มความรวดเร็วในการยืม-คืน เมื่อนำมาใช้ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด จะช่วยตรวจสอบให้ด้วยว่า หนังสือเล่มที่นักศึกษาต้องการได้ถูกยืมไปหรือยัง กับการใช้เพียงระบบคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลแบบเก่า ถึงในฐานข้อมูลจะบอกไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ๆ ยังไม่มีใครยืมไป ทว่าเมื่อเดินหายังชั้นหนังสือแล้วกลับปรากฏว่า หนังสือได้หายตัวไปเสียแล้ว แต่กับห้องสมุดที่นำ RFID มาใช้ เพียงเครื่องอ่านที่บริเวณชั้นหนังสือได้รับสัญญาณจากชิพว่าหนังสือถูกเก็บไว้ผิดที่ผิดทาง ก็จะระบุออกมาได้ว่าหนังสือเล่มนี้ๆ ขณะนี้ไปปรากฏตัวที่ชั้นหนังสือนี้ๆ เป็นการป้องกันการซ่อนหนังสือห้องสมุด แม้แต่ปัญหาการขโมยหนังสือของห้องสมุดก็สามารถป้องกันได้ เพราะชิพที่ติดที่หนังสือนี้เมื่อเดินทางผ่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่รัศมีการอ่านของเครื่องอ่าน ก็จะได้รับและส่งสัญญาณวิทยุคุยกับเครื่องทันที และด้วยความเป็นคลื่นวิทยุนี้จึงช่วยให้สามารถส่งสัญญาณทะลวงออกมาจากกระเป๋าที่จะใช้ซ่อนหนังสือได้

 

edit @ 7 Oct 2009 18:12:48 by NARUKJUNG

ข้อ 1. อธิบายความหมายของกลยุทธ์ และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

คำตอบ กลยุทธ์ (Strategy) คือ แผนรวมขององค์การที่นำเอาข้อได้เปรียบและจุดเด่นในด้านต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ และปรับลดจุดด้อย หรือเอาชนะข้อจำกัดที่มีอยู่เพื่อแสวงหาโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรคซึ่งจะทำให้องค์การสามารถอยู่รอดเจริญเติบโตได้ในระยะยาวรวมทั้งสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ เป็นระบบสารสนเทศใด ๆ ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหรือลดความเสียเปรียบให้องค์การ

ข้อ 2. องค์การสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ใดได้บ้างเพื่อรับมือแรงกดดันทางการแข่งขัน

คำตอบ

1) กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำด้านราคา (Cost Leadership Strategy)

2) กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)

3) กลยุทธ์เน้นกลุ่มเป้าหมาย (Focus Strategy)

ข้อ 3. กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มีอะไรบ้าง และจงยกอย่างของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละกิจกรรม

คำตอบ กิจกรรมมีดังนี้

1) กิจกรรมหลัก (Primary Activities)

- การลำเลียงเข้า (Inbound Logistics)

- การดำเนินงานหรือการผลิต (Operations)

- การลำเลียงออก (Outbound Logistics)

 - การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)

- การบริการ (Services)

ยกตัวอย่าง การบริการ (Services)เช่น โปรแกรมการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

 2) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

 - โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท (Firm Infrastructure)

 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

- การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Management)

 - การจัดหา (Procurement) ระบบสารสนเทศจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างสินค้าและบริการใหม่

ข้อ 4. กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) กับกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ (IS Strategy) และกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategy) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร จงอธิบาย

คำตอบ แผนกลยุทธ์ธุรกิจจะเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางของแผนกลยุทธ์ระบบสารเทศ ในขณะที่แผนกลยุทธ์ระบบสารเทศเป็นเครื่องชี้ทางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ

ข้อ 5. ระบบสารสนเทศระหว่างองค์การ (Interorganizational System : IOS) มีลักษณะอย่างไรและการที่สามารถเข้าดูข้อทูลในระบบได้จะมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์การ

คำตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงธุรกิจขององค์การกับบริษัทพันธมิตรเข้าด้วยกัน เช่น การใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) หรือ Internet ในการเชื่อมโยงองค์การเข้ากับผู้จัดส่งวัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้มีวัตถุเพียบพอ และในระดับที่เหมาสอกับความต้องการ ทำให้ไม่ต้องจัดเก็บวัตถุดิบไว้ในคลังมากเกินความจำเป็นซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บวัตถุดิบลง องค์การทำการเชื่อมโยงผู้จัดส่งวัตถุดิบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกันและสามารถทำงานร่วมกันได้ ผู้จัดส่งวัตถุดิบสามารถเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการผลิตของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และทำการจัดวัตถุดิบให้ในเวลาที่ต้องการใช้โดยอัตโนมัติโดยที่องค์การไม่จำเป็นต้องออกใบสั่งซื้อ ซึ่งช่วยให้ลดขั้นตอนการดำเนินงานจากเดิม ลดการใช้กระดาษและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้ ทั้งองค์การและผู้จัดส่งวัตถุดิบจึงเป็นผู้รับผิดชอบในร่วมกันการผลิต

edit @ 23 Sep 2009 21:22:11 by NARUKJUNG

Member TNK2009

posted on 01 Sep 2009 08:52 by tnk2009

edit @ 1 Sep 2009 08:57:16 by NARUKJUNG