1.ยกตัวอย่างระบบงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปํญญาประดิษฐ์โดยแยกตามลักษณะงานของปัญญาประดิษฐ์อย่างละ 1 ข้อหรือ ให้มากที่สุด(เท่าที่ทำได้)

ตอบ

ระบบหุ่นยนต์(Robotic) การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแขนและมือของหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการประกอบแผงวงจร (Circuit Board) ที่ Bell Laboratories

2.สมมติว่าท่านเป็นผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งท่านจะนำข้อมูลในเรื่องใดบ้างมาประกอบการตัดสินใจการบริหารงานของท่านบ้างจงยกตัวอย่าง

ตอบ

1.ข้อมูลที่เป็นขององค์การเอง ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานขององค์การข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลของการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์การ2.ข้อมูลภายนอกองค์การ  ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศต้องเป็นข้อมูลที่สั้น กะทัดรัดอยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการนำไปใช้บริหารและการตัดสินใจเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเป็นข้อมูลที่สามารถแสดงประวัติ เหตุการณ์ปัจจุบัน และคาดคะเนอนาคตได้ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งภายในและต่างประเทศมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ซับซ้อน หลายระดับ 

 

Comment

Comment:

Tweet