Case study

posted on 07 Oct 2009 17:54 by tnk2009

กรณีศึกษาไอทีกับงานซ่อมบำรุงที่โรงพยาบาลศิริราช

สรุปปัญหาของงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล ศิริราช ก่อนที่จะนำระบบไอทีมาใช้งานและวิเคราะห์ไอทีกับงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาลศิริราช ตามหัวข้อดังนี้

1 . เครือข่ายคอมพิวเตอร์ - มีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาช่วยโดยเมื่อก่อนในการแจ้งซ่อมของหน่วยงานต่างๆจะต้องส่งใบแจ้งซ่อมไปยังหน่วยซ่อมบำรุงแล้วทางหน่วยจึงออกมาซ่อมแล้วค่อยลงบันทึกรายละเอียดและปัญหา แต่ในปัจจุบันมีการใช้ระบบเครือข่ายเข้ามาช่วยในการแจ้งซ่อมซึ่งสะดวกและรวดเร็ว

2 . อินเทอร์เน็ต - มี เพราะระบบที่ใช้อยู่มีการทำงานแบบ Web-Based ซึ่งสามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้

3 . พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - มี เนื่องจากได้มีการเชื่อมต่อกับคู่ค้าที่ได้มีการซึ้ออุปกรณ์บางอย่างที่ต้องให้เขาเข้ามาดำเนินการซ่อมเองและมีการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านทางระบบ

 4 . ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม - มี เพราะมีการเบิกจ่ายและตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างที่มีการเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา

5 . ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - มี เนื่องจากระบบที่ใช้อยู่สามารถทำให้ผู้บริหารเห็นข้อมูลต่างๆรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด

6 . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ - มี เพราะเราสามารถรู้ว่ามีปัญหากับอุปกรณ์ใดบ้างและแต่ละปัญหามีความสำคัญมากน้อยเพียงใดควรจะทำการแก้ไขปัญหาใดก่อนหรือหลัง

7 . ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง - มี เพราะระบบที่ใช้อยู่มีการสรุปผลจากทุกฝ่ายเพื่อช่วยในการวางแผนทางด้านการตั้งงบประมาณแต่ละปี

8 . ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -ไม่มี ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรมีโดยเฉพาะการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆในสต็อกอาจจะทำเป็นระบบ คล้ายๆการบอกเส้นทางแต่เป็นการบอกตำแหน่งของอุปกรณ์แทนซึ่งจะทำให้สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาได้

9 . ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ - มี เพราะมีการเปลี่ยนการทำงานที่ล่าช้าหรือมีความยุ่งยากให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

10 . ระบบการวางแผนทรัพยากรในงานอุตสาหกรรม -ไม่มี เพราะยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆที่อาจจะมีความยุ่งยากหรือซับซ้อนรวมทั้งปัญหาทางด้านบุคลากรที่ยังไม่มีความชำนาญ

11 . ระบบสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม -มี เพราะในการทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหลายๆประเภทเข้ามาช่วย

12 . ระบบสำนักงานอัตโนมัติ -มี เพราะมีการแจ้งซ่อมอุปกรณ์โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ

การใช้ประโยชน์จาก RFID ในห่วงโซ่อุปทานของยา

1. สาเหตุที่นำระบบ RFID มาใช้

เพราะมีปัญหาในอุตสาหกรรมยา ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับยาล้นสต๊อกและยาที่เก็บจนหมดอายุ รวมไปถึงการป้องกันการปลอมแปลงและช่วยบริหารสต๊อกยาอีกด้วย โดยระบบ RFID นี้จะอำนวยความสะดวกสบายและเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูลและประวัติของยาที่ผลิตและจำหน่าย เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพในการใช้ยาให้มีความปลอดภัย

2. ข้อดี-ข้อเสียของการนำ RFID มาใช้

 ข้อดี

- ทำให้เห็นของในสต๊อกได้ทั้งหมด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยระบบนี้สามารถตรวจจับยาได้ทุกภาชนะบรรจุไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนของโซ่อุปทานก็ตาม ทำให้ง่ายและเร็วต่อการจัดการในการตรวจสอบและขนส่ง

- สามารถควบคุมการสูญหายและปกป้องชื่อเสียงของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ คือสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปและจำนวนของสินค้าได้ทุกจุดในโซ่อุปทาน

- ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ยา การเรียกยาคืน และข้อกำหนดต่างๆ โดยระบบ RFID นี้สามารถตรวจสอบยาปลอมรวมทั้งล็อตของยาและวันหมดอายุ ซึ่งมีประโยชน์ในการบริหารการหมดอายุของยา และช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้าที่ต้องการเรียกกลับคืนได้เป็นอย่างดี

ข้อเสีย

- มีราคาแพงอาจไม่คุ้มทุนถ้าหากว่าธุรกิจมีขนาดไม่ใหญ่

- การดูแลระบบอาจเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ

- เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนในการทำธุรกิจ

 

3.RFID สามารถนำไปใช้ในงานอื่นๆได้อีก

นำไปใช้ในห้องสมุด RFID at Library ขณะนี้ได้มีห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของไทยได้ลองนำเทคโนโลยี RFID มาใช้นำร่องกับระบบห้องสมุด เพียงติดชิพอาร์เอฟไอดีไว้ที่หนังสือในห้องสมุด แล้วใส่ข้อมูลต่างๆ ของหนังสือเล่มนั้นๆ ไว้ในชิพ อย่างเช่น ข้อมูลชื่อหนังสือ ประเภทหนังสือ ชั้นที่เก็บหนังสือ และติดเครื่องอ่านไว้ตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการนำเอา RFID มาใช้กับระบบห้องสมุดนี้ โดย RFID จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลและผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น การยืมหรือคืนหนังสือ ที่สามารถทำได้ในคราวเดียว ไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่มแบบทีละเล่ม หรือไม่ต้องมานั่งยิงบาร์โค้ดไปทีละเล่ม เมื่อผู้ใช้บริการเดินผ่านเครื่องอ่าน เครื่องจะรับส่งสัญญาณวิทยุกับตัวชิพที่ติดในหนังสือ เพิ่มความรวดเร็วในการยืม-คืน เมื่อนำมาใช้ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด จะช่วยตรวจสอบให้ด้วยว่า หนังสือเล่มที่นักศึกษาต้องการได้ถูกยืมไปหรือยัง กับการใช้เพียงระบบคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลแบบเก่า ถึงในฐานข้อมูลจะบอกไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ๆ ยังไม่มีใครยืมไป ทว่าเมื่อเดินหายังชั้นหนังสือแล้วกลับปรากฏว่า หนังสือได้หายตัวไปเสียแล้ว แต่กับห้องสมุดที่นำ RFID มาใช้ เพียงเครื่องอ่านที่บริเวณชั้นหนังสือได้รับสัญญาณจากชิพว่าหนังสือถูกเก็บไว้ผิดที่ผิดทาง ก็จะระบุออกมาได้ว่าหนังสือเล่มนี้ๆ ขณะนี้ไปปรากฏตัวที่ชั้นหนังสือนี้ๆ เป็นการป้องกันการซ่อนหนังสือห้องสมุด แม้แต่ปัญหาการขโมยหนังสือของห้องสมุดก็สามารถป้องกันได้ เพราะชิพที่ติดที่หนังสือนี้เมื่อเดินทางผ่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่รัศมีการอ่านของเครื่องอ่าน ก็จะได้รับและส่งสัญญาณวิทยุคุยกับเครื่องทันที และด้วยความเป็นคลื่นวิทยุนี้จึงช่วยให้สามารถส่งสัญญาณทะลวงออกมาจากกระเป๋าที่จะใช้ซ่อนหนังสือได้

 

edit @ 7 Oct 2009 18:12:48 by NARUKJUNG

Comment

Comment:

Tweet